مجلس نمایندگان آمریکا به تحریم های جدید علیه روسیه و کره شمالی و ایران رای داد. همزمان با تصویب طرح تحریم ایران، روسیه و کره شمالی در مجلس نمایندگان آمریکا، کاخ سفید از بررسی این طرح خبر داد.