معاون رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با رئیس شرکت روس اتم روسیه دیدار و گفتگو کرد.