کاراته کا کشورمان به مدال نقره بازی های جهانی لهستان دست یافت.