مصر به اتحادیه اروپا هشدار داد: چهار کشور عربی هیچ مصالحه ای را در مناقشه خود با قطر بر سر اتهام حمایت این کشور از تروریسم، نخواهند پذیرفت.