طرح بازسازی و توسعه 39 کیلومتر از شبکه های آبرسانی روستایی گیلان اجرا شد.