معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم گفت: تامین فاینانس خرید واگن‌های قطار شهری از کشور روسیه تامین می‌شود.