فاصله گیری از فرهنگ رضوی بد اخلاقی های جامعه را در پی دارد.