المان میدان شهدای چوبیندر با مفهوم شهادت و سمبل های آن طراحی و نصب شد