گرمای هوا و افزایش مصرف، آب مناطقی از سمنان را در پنجمین روز مرداد قطع کرد