عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: برای پیشرفت احزاب، باید ۲ عضوی که به عنوان دبیران کل احزاب استانی و احزاب ملی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب راه می یابند، حق رای داشته باشند.