فرماندار شهرستان بانه گفت: منابع و اعتبارات محدود دولتی پاسخگوی احداث مدارس جدید در بانه نیست.