الاخبار نوشت: صحنه سیاسی رژیم صهیونیستی آثار زلزله سیاسی قریب الوقوعی را احساس می کند که آثار داخلی و حتی خارجی آن بر کل واقعیت های سیاسی تاثیر خواهد گذاشت.