"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه در مرخصی 2 روزه به سیبری رفت.