نمایش« ییخیلان ورگان» با موضوع اهمیت کار و تلاش و همت در مرکز زنجان تولید شد.