600 کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی غیرقابل مصرف در تیرماه 96 توسط شبکه دامپزشکی شهرستان بجنورد معدوم شد.