ارژن شیراز در مقابل نماینده ساری به پیروزی دست یافت.