چاقی شایع شامل 3 گونه لحمی، شهمی و بلغمی است که در این مطلب ضمن توضیح هر یک از این موارد، نسخه ساده‌ای برای درمان این نوع چاقیها ارائه شده است.