۵۶ سانحه جاده‌ ای از شنبه گذشته تا جمعه ۱۳ مرداد در مازندران به وقوع پیوست.