حمیدرضا جلایی پور به بررسی کابینه احتمالی دولت دوم دکتر حسن روحانی پرداخت.