روسیه پیشنهاد داده است تا کشورهای درحال توسعه آسیایی و آفریقایی به عضویت شورای امنیت سازمان ملل در آیند.